kaiji-2-jinsei-dakkai-gemu-2011.png

《賭博默示錄2:人生奪回遊戲 Kaiji 2: Jinsei dakkai gêmu》2011 日本 電影

2011 日本 電影《賭博默示錄2:人生奪回遊戲 Kaiji 2: Jinsei dakkai gêmu》中,開司在《賭博默示錄1》中從帝愛的奴隸生活中逃離一年,又因為經濟拮据被送回了地下。地下的夥伴,共同籌資,將開司送回地面14天,開司必須在14天內籌資2億日圓。